Κυριακή, 22 Μαρτίου 2015

"...ταύτα όλα βασίζονται επί της πραγματικότητος..." (Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης)

.........................................................
 Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
(1851 - 1911) 


 "Εις τα διηγήματα, όσα εδημοσίευσα κατά καιρούς ο υποφαινομενος τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα ενεπνεύσθην, αληθώς, από τας αναμνήσεις μου και τα αισθήματά μου, τα οποία θέλγουσι και συγκινούσιν εμέ αυτόν - ίσως και ολίγους εκλεκτούς φιλαναγνώστας [...] Έπειτα ουδαμού σχεδόν θα εύρηται ότι επεζήτησα βεβιασμένην θέσιν ή πλοκήν, όπως γαλβανίσω την περιέργειαν του αναγνώστου. Όπου γίνεται λόγος περί ξενιτευμένων, οίτινες επιστρέφουσι μετά μακράν απουσίαν ή στέλλουσι γράμματα  μετά υλικής παρηγορίας εις τους οικείους, ταύτα όλα βασίζονται επί της πραγματικότητος [...] Αλλά τα πλείστα των υπ' εμού εορτασίμων διηγημάτων έχουσιν, ας μού επιτραπή ο λατινικός όρος, a priori την υπόθεσιν, είναι δηλαδή μάλλον θρησκευτικά..."

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 

("ΛΑΜΠΡΙΑΤΙΚΟΣ ΨΑΛΤΗΣ") Δεν υπάρχουν σχόλια: